اندیکاتور های بیولوژیکال و روش استفاده

اندیکاتور های بیولوژیکال و روش استفاده
بخار- اتیلن اکساید- پلاسما- پروپیلن اکساید
این اندیکاتورها شامل اسپورهایی بر روی یک فیلتر کاغذی به همراه یک تیوب پلاستیکی مقاوم در مقابل گرما برای کشت میکروبی هستند. درون تیوب کشت، آمپولی شیشه ای وجود دارد که مایع درون آن در صورت رشد اسپورها به رنگ زرد تغییر رنگ می دهد.این اندیکاتورها عموماً برای بخار و پر اکسید هیدروژن و اکسید پروپیلن 24 ساعت زمان رشد و برای اتیلن اکساید 48 ساعت زمان نیاز دارند.
دستورالعمل استفاده از اندیکاتورها بیولوژیکال


1. اندیکاتور بیولوژیکال را به شکل افقی در پکیج قرار دهید.
2. برای اتوکلاوهای فلش، بایستی ابزار، پکیج بندی نشوند. پس اندیکاتور نباید داخل پکیج باشد.
3. پکیج را در داخل دستگاه استریل کننده در جایی که تصور می کنید غیرقابل نفوذترین محل است، قرار دهید.
4. سیکل استریل را اجرا کنید.
5. پس از فرآیند استریل و باز کردن پک، اندیکاتور را به آزمایشگاه منتقل کنید.
البته به همراه یک عدد اندیکاتور استریل نشده به عنوان مرجع که روی آن علامت( P.C (Positive Control مشخص کرده اید.
6. اندیکاتور را سریعاً پس از اتمام سیکل استریل و خنک شدن استریل کننده به آزمایشگاه منتقل کنید(در کمتر از 30 دقیقه).
7. شیشه داخل تیوب را توسط ابزاری که شرکت تولید کننده اندیکاتور ارائه می دهد بشکنید.
8. تیوب را در انکوباتور قرار دهید. برای بخار و H2O2 و PPO,به مدت 24 ساعت در دمای 60-55 درجه و برای اتیلن اکساید به مدت 48 ساعت در دمای 39-35 درجه.
9. اگر اسپورها همگی از بین رفته باشند رنگ محیط کشت ثابت باقی خواهد ماند.نارنجی برای اتیلن اکساید و بنفش برای بخار و H2O2
10. بهتر است هر 12ساعت تغییر رنگ نتیجه کشت را یادداشت کنید.
11. تمامی نتایج کشت های مثبت (زرد) بایستی ثبت و در پرونده سیکل استریل درج شده و خود اندیکاتورها امحاء شوند.
نکته مهم :اندیکاتورها قبل از امحاء حتماً مجدداً استریل شوند.